Certifikace

Společnost má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka 73405.

Statutární zástupci:

  • Rudolf Morawitz, jednatel společnosti
  • Jarmil Gregor, jednatel společnosti

Průkaz způsobilosti

autorizace v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo do 1. 1. 2005 splnění podmínek v § 34 téhož zákona.

Jarmil Gregor, autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT – 1400125.

Rozsah specializace elektrotechnická zařízení pro autorizované inženýry a techniky (IT00,TT00):

Stavby, kde technologická zařízení jsou pro stavbu určující. Jedná se o stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin, plynárenství, výrobu a rozvod technických a topných plynů a kapalin včetně souvisejících zařízení, energetiku, teplárenství, výrobu elektrické energie včetně přípojných a rozvodných sítí a souvisejících zařízení, hutní a metalurgickou výrobu, strojírenskou výrobu, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, spotřební průmysl, průmysl stavebních hmot a keramiky, dopravu a skladování, slaboproudá a spojovací zařízení, zemědělskou a lesnickou výrobu, zařízení staveb zahrnující technická zařízení a prostředky k ochraně životního a pracovního prostředí, zařízení staveb občanské vybavenosti a zařízením kontrolu a řízení technologických procesů.

Rudolf Morawitz, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT – 1400150.

Rozsah specializace elektrotechnická zařízení pro autorizované inženýry a techniky (IE02,TE03):

Do oboru náleží zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy, distribuční sítě VN a NN a trafostanice VN/NN v rámci stavby, sloužící pro její napájení. Dále slaboproudé systémy bezpečnostní, informační, měřící a regulační. Součástí jsou i zařízení a rozvody médii související a funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekt.

Certifikace - Jarmil Gregor Certifikace - Rudolf Morawitz Certifikace - ISO 9001:2008

www.el-projekty.cz - 2012 - Design & Code by Matěj Dohnal